https://www.invert.vn/ là trang chuyên cập nhật mới nhất các dự án bất động sản tại Việt Nam. Tại Công ty Tư vấn Invert Việt Nam (Invert.vn) các bạn có thể tìm kiếm thông tin Bất động sản một cách nhanh chóng của chủ đầu tư lớn như kim oanh group, đất xanh group, sunshine group, vingroup.. 0937 091 291 #Invert #batdongsan #batdongsaninvert

Địa chỉ:

Số 2, KDC Phú Mỹ Hiệp, P. Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

SĐT: 0937091291 Website: https://www.invert.vn/ BLOG: https://invert-vn.blogspot.com/ Twitter: https://twitter.com/invert_vn Instagram: https://www.instagram.com/invert.vn/ LInkedin: https://www.linkedin.com/in/invert/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWiyApu-khBywPXFDozju6A/about Pinterest: https://www.pinterest.com/invertvn/ Tumblr: https://invert-vn.tumblr.com/ Soundcloud: https://soundcloud.com/invert-vn Goodreads: https://www.goodreads.com/invert Gavatar: https://vi.gravatar.com/invertvn About: https://about.me/invert/ Wordpress: https://invertvn.wordpress.com/ angellist: https://angel.co/u/invert-vn behance https://www.behance.net/invert_vn/ Dribble: https://dribbble.com/invert_vn/about flipboard: https://flipboard.com/@invert_vn/invert-u3tpb37uy kickstarter: https://www.kickstarter.com/profile/invert/about Reddit: https://www.reddit.com/user/invert-vn skillshare: https://www.skillshare.com/user/invert vimeo: https://vimeo.com/invertvn Quora: https://fr.quora.com/profile/Invert-Vn Facebook: https://www.facebook.com/invert.vn/ 500px: https://500px.com/p/invertvn scholar.google: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=OrcFfncCT88C

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store